Aktualności


30.04.2021

Aktualności

Dekret Biskupa Opolskiego z dnia 30.04.2021 na czas pandemii.

 

W trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmogącemu oraz uświęcenie wiernych i ich ochronę przed zakażeniem, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego, od 4 do 28 maja br. na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.

 

ZASADY DOTYCZĄCE OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO I ICH OTOCZENIA

 1. W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 15 m2, zachowując dystans między sobą nie mniejszy niż 1,5 m, chyba, że wspólnie zamieszkują. Informację o dopuszczalnej liczbie wiernych należy wywiesić na głównych drzwiach kościoła bądź w ich pobliżu.
 2. Na zewnątrz świątyń nie obowiązują limity wiernych, a jedynie, nie krócej niż do 15 maja br., konieczność zasłaniania ust i nosa oraz dystansowanie się na odległość nie mniejszą niż 1,5 m. W związku z powyższym udzielam ogólnego zezwolenia na celebrację Eucharystii na zewnątrz kaplic i kościołów, jednakże w ich obrębie. Na każdą celebrację poza miejscem świętym należy uzyskać odrębną zgodę. W przypadku odwołania restrykcji dotyczących zasłaniania ust i nosa na świeżym powietrzu, należy przyjąć i zachowywać zasady obowiązujące w danym czasie.
 3. Zobowiązuję wiernych do zakrywania maską ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego. Dotyczy to również koncelebransów i usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.

SPRAWOWANIE LITURGII I UCZESTNICTWO W NIEJ

 1. Podtrzymuję dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej osobom w podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osobom z objawami infekcji, przebywającym w kwarantannie i samoizolacji, odczuwającym wzmożoną obawę przed zakażeniem oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć w liturgii.
 2. Zezwala się na organizowanie procesji w obowiązującym reżimie sanitarnym.
 3. Podtrzymuję przyznane wszystkim parafiom nieograniczone prawo do binacji, trynacji i kwadrynacji Mszy świętych. Na dodatkowe Msze święte nie wolno przyjmować intencji wcześniej niż 30 dni przed ich planowanym aplikowaniem. Kapłanom starszym, chorym oraz objętym kwarantanną pozwalam celebrować Mszę świętą w ich prywatnym mieszkaniu.
 4. W kościołach parafialnych zalecam częste wystawianie Najświętszego Sakramentu i odprawianie adoracji przy Nim z odśpiewaniem suplikacji. W przypadku proboszczów sprawujących posługę w kilku parafiach (ex currendo), miejscem adoracji ma być kościół parafii, na terenie której proboszcz mieszka.
 5. Zachęcam do dalszego korzystania ze specjalnego formularza Mszy świętej „W czasie pandemii” oraz do częstego śpiewu suplikacji.
 6. Zachęcam do transmitowania Mszy świętych i nabożeństw dla wiernych, którzy nie mogą w nich fizycznie uczestniczyć. Równocześnie przypominam, że nie wolno udostępniać nagrań obrzędów kultu religijnego po ich zakończeniu.
 7. Sprawowanie sakramentu pokuty nie może się odbywać w zamkniętych konfesjonałach.
  W przypadku, gdy w danym kościele nie ma konfesjonałów otwartych, należy przenieść spowiedź do bocznych kaplic czy innych tego typu miejsc w kościołach bądź w bliskiej od nich odległości, odpowiednio przestronnych i często wietrzonych. Krata, oddzielająca penitenta od spowiednika, ma być pokryta folią ochronną, właściwie dezynfekowaną i codziennie zmienianą. Zarówno penitent, jak i spowiednik mają mieć zasłonięte usta i nos. Zabrania się podawania wiernym do ucałowania stuły tam, gdzie jest taki zwyczaj.

ROZDZIELANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ

 1. W czasie rozdzielania wiernym Komunii świętej wszyscy komunikujący mają mieć bezwzględnie zasłonięte usta i nos.
 2. Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak i na rękę, w postawie klęczącej albo stojącej. Niezależnie jednak od tego, należy oddzielnie udzielać Komunii świętej do ust i na rękę (np. jeden szafarz udziela Komunii do ust, a drugi na rękę). Proboszczów zobowiązuję do ogłaszania przed udzielaniem Komunii świętej porządku jej rozdzielania, a także pilnowania, aby wszyscy, którzy mają rozdzielać Komunię świętą, dezynfekowali ręce przed udzielaniem jej wiernym.

TROSKA O CHORYCH

 1. Z uwagi na okoliczność, że wielka grupa osób starszych i przewlekle chorych, a także kapłanów, została już zaszczepiona przeciw SARS-CoV-2 należy przywrócić zwyczajowe odwiedziny chorych. Nawiedzając domy chorych, duchowni mają mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wizytą w każdym domu, a także po niej.
 2. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach, zajmujących się leczeniem tylko tej choroby, natomiast w przypadku chorych, przebywających w swoich mieszkaniach, posługa wobec nich odbywa się w ścisłym porozumieniu i współpracy ze stacjami opieki Caritas.

INNE KWESTIE DUSZPASTERSKIE

 1. Uroczystość Pierwszej Komunii świętej ma się odbywać w obowiązującym reżimie sanitarnym.
 2. Wraz z powrotem młodzieży do szkół zostanie wznowione udzielanie sakramentu bierzmowania kandydatom z roku 2020. Stosowne informacje na ten temat zostaną przekazane właściwym dziekanom.
 3. Ewentualne rekolekcje, misje czy spotkania formacyjne, organizowane dla wiernych w parafiach, należy odbywać w obowiązującym reżimie sanitarnym.
 4. Roztropnemu rozeznaniu dziekanów pozostawiam kwestię organizowania ogólnych spotkań kapłańskich. Zalecam zachować daleko idącą powściągliwość także w prywatnych spotkaniach kapłanów, które mają odbywać się w obowiązującym reżimie sanitarnym.
 5. Zachęcam do przesunięcia terminów tzw. zjazdów kursowych na późniejszy czas, gdy zostaną zluzowane obostrzenia pandemiczne dotyczące zgromadzeń.
 6. Spotkania formacyjne, organizowane dla dzieci i młodzieży, należy prowadzić w takim trybie, w jakim prowadzone są zajęcia szkolne, a jeśli to niemożliwe, należy je odwołać.
 7. Usta i nos mają mieć nadal zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, które przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Duchowni chorzy na COVID-19 bądź objęci kwarantanną są zobowiązani zgłosić ten fakt w Kancelarii Kurii Diecezjalnej natychmiast po uzyskaniu wiedzy na ten temat od kompetentnych służb.
 2. Kuria Diecezjalna w Opolu jest czynna w trybie zwykłym, czyli od 9.00 do 13.00 i od 14.00 do 16.00, poza wyjątkami, o których informacje znajdują się na stronie internetowej diecezji bądź w odrębnych zarządzeniach.
 3. Odwołuję wszelkie wcześniejsze zarządzenia w materii objętej niniejszym Dekretem.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy trudności interpretacyjnych w rozumieniu zapisów niniejszego Dekretu należy zwrócić się do Biskupa Opolskiego, wikariuszy generalnych, kanclerza, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego i oficjała, dostępnych przede wszystkim drogą służbowego maila.
 5. Proszę duszpasterzy o częstsze sprawdzanie służbowej poczty elektronicznej.

   Kanclerz Kurii           Biskup Opolski
ks. Wojciech Lippa          † Andrzej Czaja 

26.03.2021

Aktualności

Dekret Biskupa Opolskiego z dnia 26.03.2021 o przebiegu Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy w diecezji opolskiej

25.03.2021

Aktualności

Dekret Biskupa Opolskiego na czas pandemii

23.12.2020

Aktualności

Dekret Biskupa Opolskiego z dnia 23.12.2020 na czas pandemii 
(obowiązujący od 28.12.2020)

24.11.2020

Aktualności

Dekret Biskupa Opolskiego z dnia 24.11.2020 o odwiedzinach Duszpasterskich w czasie pandemii

06.11.2020

Aktualności

Dekret Biskupa Opolskiego z dnia 05.11.2020 dot. trwającej pandemii

04.11.2020

Aktualności

Od soboty 07.11.2020 w naszym kościele w czasie 1 mszy mogą uczestniczyć maksymalnie 33 osoby. (1os/15m2)

01.11.2020

Aktualności

Apel Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony życia i pokoju społecznego

01.11.2020

Aktualności

Pamiętajmy o zmarłych, szanujmy ich groby
Apel Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce na dzień 1 listopada 2020 r.

30.10.2020

Aktualności

Dekret Biskupa Opolskiego z dnia 30.10.2020 dot. trwającej pandemii

25.10.2020

Aktualności

25.10.2020

Aktualności

Dekret Biskupa Opolskiego dotyczący obchodu Uroczystości Wszystkich Świętych

17.10.2020

Aktualności

Od soboty 17.10.2020 w naszej parafi może w czasie jednej mszy uczestniczyć maksymalnie 70 osób. (1 osoba na 7m2)

16.10.2020

Aktualności

Dekret Biskupa Opolskiego z dnia 16.10.2020

14.10.2020

Aktualności

Aneks do Dekretu Biskupa Opolskiego z dnia 25.08.2020 

30.08.2020

Aktualności

 Dekret Biskupa Opolskiego z dnia 25.08.2020

28.05.2020

Aktualności

Dekret Biskupa Opolskiego z dnia 28.05.2020

15.05.2020

Aktualności

Dekret Biskupa Opolskiego z dnia 15.05.2020

01.05.2020

Aktualności

Dekret Biskupa Opolskiego z dnia 01.05.2020

22.04.2020

Aktualności

Dekret Biskupa Opolskiego z dnia 22.04.2020

17.04.2020

Aktualności

Dekret Biskupa Opolskiego z dnia 17.04.2020

02.04.2020

KOMUNIKAT Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP Praktyka pierwszych piątków i pie